दिनांक:१४-०८-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वाटप करण्यासाठी दुस-या फेरीचे समुपदेशन दिनांक-१६-०८ -२०१९ सकाळी ९:०० वाजता औरंगाबाद येथे घेण्यात येणार आहे .

दिनांक:-०९-०८-२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी दिनांक 06-08-२०१९ रोजी अनुउपस्थित असलेल्या उमेदवारांचे समुपदेशन बाबत. .

दिनांक:-०५ -०८ -२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी पदांचे प्रशिक्षण केंद्र वाटप बाबत महत्वाची सूचना. .

दिनांक:-०४-०८ -२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत समुदाय आरोग्य आधिकारी पदांचे प्रशिक्षण केंद्र वाटप समुपदेशन दिनांक ०६-०८ -२०१९ स्थळ:-बिडवे लॉन्स मंगल कार्यालय,छत्रपती चौक,औसा रोड लातूर ठीक सकाळी ९:०० वा मूळ कागदपत्रासह उपस्थित राहावे. .

दिनांक:-२९-०७ -२०१९:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:-जिल्हा आरोग्य सोसायटी लातूर अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची पदभरती जाहिरात सोबत अर्जाचा नमुना. .

दिनांक:-२२-०७ -२०१९:-आरोग्य विभाग:- आरोग्य विभाग अंतर्गत अंशकालीन स्त्री परिचर पदभरती जाहिरात सन-२०१९ सोबत अर्जाचा नमुना .

दिनांक:-१२-०७-२०१९:-पंचायत विभाग:-अंतर जिल्हा बदलीने प्राप्त प्रस्तावांची यादी माहे डिसेंबर २०१८ अखेर जेष्ठता यादी .

दिनांक:-३१-०५-२०१९:-अनुकंपा व ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे नियुक्ती आदेश जि.प.लातुर .

दिनांक:-२९-०५-२०१९:- मे 2019 सर्व साधारण बदली प्रक्रिया प्रशासकीय / विनंती /प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश जि.प.लातुर .

--> --> --> -->

अनुकंपा नियुक्तीबाबतची तपासणी सूची / मार्गदर्शक सूचना. .

>

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन. .