जिल्हा परिषद विभाग व संवर्ग निहाय जेष्ठता सूची

क्रमांक विभागाचे नाव दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
1 सामान्य प्राशासन विभाग.
2 वित्त विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
3 आरोग्य विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
4 पंचायत विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
5 क्रषी विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
6 पशुसंवर्धन विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
7 बांधकाम विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
8 महिला व बालकल्‍याण विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
9 लघु पाटबंधारे विभाग दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
10 शिक्षण विभाग(प्रा) दि.०१-०१-२०१७ अंतिम जेष्ठता सूची
     
s