पशुसंवर्धन विभाग यंत्रणा विषयक शासन निर्णय

क्रमांक शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक डाउनलोड
1 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजना / आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत १०+१ शेळी गट पुरवठा करणे य योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत 2011111163316001 11 नोव्हेंबर,2011
2 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजना / आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत ०२ दुभत्या जनावरांचे गट वाटप करणे योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत - 22 नोव्हेंबर,2011
3 राज्यात मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना " या नावाने 6 मुख्य घटकांसह नवीन योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201706011024230001 02 जून ,2017
4 राज्यात मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना " या नावाने 6 मुख्य घटकांसह नवीन योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201706011024230001 02 जून ,2017
5 जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत (सर्व साधारण सूचना ) कामधेनू दत्तक ग्राम ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. . 20101029161051001 29 ऑक्टोबर ,2010
6 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना(विघयो) / आदिवासी उपाययोजना /आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजने अंतर्गत 02 दुभत्या जवावरांचे गट वाटप करणे या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे बाबत .त. 201608011304494001 22 नोव्हेंबर, 2011
7 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना(विघयो) / आदिवासी उपाययोजना /आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजने अंतर्गत 02 दुभत्या जवावरांचे गट वाटप करणे या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे बाबत .त. 20100831134437001 30 ऑगस्ट, 2010
8 जिल्हा वार्षिक योजने सन 2010-12 अंतर्गत राबण्याच्या योजनांबाबत (सर्व साधारण योजना )वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम 20100831133944001 30 ऑगस्ट, 2010
9 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना आदिवासी उपाययोजना /आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजने अंतर्गत 10+1 शेळी गट वाटप करणे या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे बाबत . 20111111163616001 11 नोव्हेंबर, 2011
10 जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत पशुसंवर्धनासाठी प्रदर्शन व प्रचार कार्यक्रम . 20100831133239001 30 ऑगस्ट, 2010