-->
दिनांक:-१३-०१-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-पशुसंवर्धन विभाग:-लातूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींच्या लोकांना शेळ्या /मेंढ्या क्षारमिश्रणे देण्यासाठी रु.७२४७१.६८ क्षारमिश्रणे पावडरचा पुरवठा करणे बाबत .      दिनांक:-११-०१-२०२२:-दरपत्रक नोटीस-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत विधार्थी यांना गुणवत्ता विकासाठी नावीन्य पूर्ण शैक्षणिक उपक्रमाअंतर्गत ऑस्टोनॉमी क्लब साठी टेलिस्कोप खरेदी करणे बाबत.      दिनांक:-०६-०१-२०२२:-जाहिरात-शुद्धिपत्रक:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत जाहिरातीमध्ये अ.क्र.२० पदाचे नाव Instructor For Hearing Impaired Children या पदाकरिता शैक्षणिक अहर्ता हि 1 Year Diploma In Audiology अशी देण्यात आली होते परंतु राज्यस्तरावरून या पदाच्या उपरोक्त शैक्षणिक अहर्ता Relevant Bachelorate Degree असा बदल करण्यात येत आहे.      दिनांक:-२४-१२-२०२१:-जाहिरात:-आरोग्य विभाग:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय व तालुकास्तरीय आरोग्य कार्यक्रमासाठी कंत्राटी पद्धतीने खालील पदासाठी एकत्रित मासिक मानधनावर पदभरती कंत्राटी स्वरूपात करण्यात येणार आहे.      दिनांक:-०८-१२-२०२१:-प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत विविध वयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन .      दिनांक:-२२-१०-२०२१:-प्रेस नोट:-आरोग्य विभाग:-ग्रामविकास विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील गट-क संवर्गातील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरतीच्या अनुषंगाने दूरध्वनी क्रमांक प्रसिद्ध करणे बाबत.      दिनांक:-२२-१०-२०२१:-प्रेस नोट:-पशुसंवर्धन विभाग:-"सन-२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी देवणी गोवंशाचे संवर्धन जिल्हा परिषद उपकर योजनेअंतर्गत जिल्हातील देवणी जातीच्या गाईचे दुग्धस्पर्धेचे आयोजन करून पशुपालकास बक्षीस देण्यात येणार आहे.अधिक माहितीसाठी सविस्तर वाचा....      दिनांक:-०८-०९-२०२१:-गट विकास अधिकारी कार्यालय चाकूर:-जाहीर लिलाव(निविदा-२):-पंचायत समिती चाकूर तालुक्याअंतर्गत विविध शाळेमध्ये भंगार,लोखण्डी पत्रे,प्लास्टिक,लाकडी इत्यादी निरुपयोगी साहित्य जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणे बाबत.      दिनांक:-०७-०९-२०२१:-शिक्षण प्राथमिक:-:-प्राथमिक पदवीधर (गणित / विज्ञान )अंतिम जेष्ठता यादी २०२१.      दिनांक:-३१-०८-२०२१:-शिक्षण प्राथमिक:-:- मुख्याध्यापक पदोन्नती आदेश.      दिनांक:-३१-०८-२०२१:-कृषी विभाग:- ग्राम विकास अधिकारी(कृषी) पदोन्नती आदेश.      दिनांक:-३१-०८-२०२१:-अर्थ विभाग:-सहायक लेखाधिकारी / वरिष्ठ सहायक लेखा पदोन्नती आदेश.      दिनांक:-३१-०८-२०२१:-बांधकाम विभाग:-कनिष्ठ अभियंता पदोन्नती आदेश व पात्र /अपात्र यादी.      दिनांक:-३१-०८-२०२१:-पंचायत विभाग:-ग्रामसेवक पदोन्नती आदेश व पात्र /अपात्र यादी.      दिनांक:-३१-०८-२०२१:-आरोग्य विभाग:-आरोग्य सेवक महिला,आरोग्य सहायक पुरुष,आरोग्य सहायक महिला पदोन्नती आदेश.      दिनांक:-३१-०८-२०२१:-पशुसंवर्धन विभाग:-वृनोपचारक/सहायक पशुधन विकास अधिकारी पदोन्नती आदेश.      दिनांक:०१-०९-२०२१:-२३४ लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी.      दिनांक:-०१-०९-२०२१:-२३५ लातूर शहर विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीतील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी.      दिनांक:-२६-०८-२०२१:-सुधारीत पदभरती जाहिरात:-आरोग्य विभाग:-सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (एसईबीसी)चे आरक्षण रद्द झाल्याने व दिव्यांगांच्या आरक्षणमध्ये वाढ झाल्याने समांतर आरक्षणमध्ये नवीन प्रवर्ग समाविष्ट झालेले आहेत.त्यानुसार माहे मार्च ,२०१९ जाहिरातीस अनुसरून नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.      दिनांक:-०२-०८-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-जिल्हा परिषद अंतर्गत कर्मचारी बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-३०-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-२९-०७-२०२१:- सामान्य प्रशासन विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-२९-०७-२०२१:-आरोग्य विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-२९-०७-२०२१:-बांधकाम विभाग:-आरोग्य विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-२९-०७-२०२१:-महिला व बालकल्याण विभाग :-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-२९-०७-२०२१:-पंचायत विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-२९-०७-२०२१:-पशुसंवर्धन विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-२९-०७-२०२१:-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:-२९-०७-२०२१:-अर्थ विभाग:-विनंती / प्रशासकीय बदली आदेश २०२१.      दिनांक:- २४-०७-२०२१:- पशुसंवर्धन विभाग :-सहायक पशुधन विकास अधिकारी,पशुधन पर्यवेक्षक ,वृनोपचारक विनंती / प्रशासकीय बदली बाबत यादी.      दिनांक:- २४-०७-२०२१:- पंचायत विभाग:-विस्तार अधिकारी,ग्रामविकास अधिकारी ,ग्रामसेवक विनंती / प्रशासकीय बदली बाबत यादी.      दिनांक:- २३-०७-२०२१:- महिला व बालकल्याण विभाग :-अंगणवाडी पर्वेक्षिका विनंती / प्रशासकीय बाबत यादी.      दिनांक:- २३-०७-२०२१:- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-कनिष्ठ शाखा अभियंता विनंती / प्रशासकीय बाबत यादी.      दिनांक:- २३-०७-२०२१:- बांधकाम विभाग:- कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता /स्थापत्या अभियांत्रिकी सहायक /आरेखक विनंती / प्रशासकीय बाबत यादी.      दिनांक:- २३-०७-२०२१:- सामान्य प्रशासन विभाग:-परिचर संवर्गातील पदे निरशीत करून सुधारित आकृतिबंध बाबत.      दिनांक:- २३-०७-२०२१:- आरोग्य विभाग:-आरोग्य विभागाअंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक ,औषध निर्माण अधिकारी,आरोग्य सहायक (पुरुष),आरोग्य सहायक (महिला),आरोग्य सेवक(पुरुष),आरोग्य सेवक (महिला),या सवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या विनंती / प्रशासकीय बाबत यादी.      दिनांक:- २३-०७-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-बदली यादी:-सा.प्र.वि संवर्गातील विनंती / प्रशासकीय कर्मचारी बदली यादी.      दिनांक:-२०-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक :- विस्तार अधिकारी वरिष्ठ वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी २०२१.      दिनांक:-२०-०७-२०२१:-कृषी विभाग :- विस्तार अधिकारी सांख्यिकी विनंती / प्रसाशकीय बदल्या बाबतची अंतिम दीर्घ वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी .      दिनांक:-२०-०७-२०२१:-अर्थ विभाग :- अर्थ विभागातील सर्व लेखा संवर्गातील प्रशासकीय बदल्या बाबतची जिल्हा अंतर्गत वास्तव्य जेष्ठता यादी.      दिनांक:-१७-०७-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग :- केंद्रप्रमुख,कनिष्ठ सहायक लिपिक,वरिष्ठ सहायक लेखा,कनिष्ठ सहायक लेखा,आरोग्य सेवक पुरुष,वाहन चालक,परिचर,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक,वरिष्ठ यांत्रिकी,कनिष्ठ अभियंता,पशुधन परवेक्षक,आरोग्य सेवक महिला,अंगणवाडी पर्वेक्षिका,प्राथमिक शिक्षक,ग्रामसेवक कंत्राटी:-अनुकंपा नियुक्ती आदेश जिल्हा परिषद लातूर .      दिनांक:-१६-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-शिक्षण विभाग प्राथमिक अंतर्गत कार्यरत सह-शिक्षक, प्रथमिक पदवीधर, माध्यमिक शिक्षक,केंद्र प्रमुख,मुख्याध्यापक याना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी आदेश .      दिनांक:-१४-०७-२०२१:-शिक्षण विभाग प्राथमिक:-शालेय पोषण आहार योजना -डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांची भरती प्रक्रिया परीक्षेसाठी पात्र ३६ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी व सोबत सूचना पत्र.      दिनांक:-१३-०७-२०२१:-शुद्धिपत्रक:-सामान्य प्रशासन विभाग:-अनुकंपा अंतिम जेष्ठता सूची सुधारणा बाबत.      दिनांक:-२२-०६-२०२१:-जिल्हा परिषद कायदेविषयक सल्लागार यांची निवड करणेसाठी दि.२५-०६ -२०२१ रोजी ठीक ३:०० वाजता मुलाखत घेणे बाबत.      दिनांक:-१४-०६-२०२१:-सामान्य प्रशासन विभाग:-महिला तक्रार निवारण समिती पुनर्गठन आदेश      दिनांक:-१४-०६-२०२१:-स्वच्छ भारत मिशन ग्रा.अंतर्गत वार्षिक सनदी लेखापरीक्षण जाहिरात नमुना      दिनांक:-०७-०६-२०२१:-ई-निविदा:-बांधकाम विभाग:-जिल्हा परिषदेच्या आवारातील निरुपयोगी लोखंडी व प्लास्टिक असा १६० वस्तूचे निर्लेखन कारवायाचे आहे त्यासाठी जाहीर निविदा मागवण्यात येत आहेत.           
उपयुक्त वेबसाइट्स

जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना माहितीच्या अधिकाराचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न या जिल्हा परिषदेने केला आहे. जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ सर्वच स्तरातील नागरिकांकरिता कार्यान्वीत करताना ती लोकाभिमुख असावी यास्तव प्रयत्न करण्यात आला आहे. शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक धोरणाचा अवलंब करताना जिल्हा परिषदे मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. राज्यातील सर्वच स्तरातील जनतेला जिल्हा परिषदेमध्ये होणा-या कामकाजाच्या माहितीचे अवलोकन संकेतस्थळाद्वारे करता येईल. तसेच येथे होणा-या कामकाजाची पारदर्शकता दृगोचर व्हावी, हाच हेतू ठेवून संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. संकेतस्थळावर जनतेच्या तक्रारी व सुचना आम्हास अपेक्षीत आहे.

महत्वपूर्ण घडामोडी
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार
जिल्हाधिकारी कार्यालय
लातुर पोलीस
रेल्वे आरक्षण
भारत संचार निगम
जिल्हा न्यायालय
संत गाडगे बाबांचा एकच मंत्र, स्वच्छतेचे जाणा तंत्र                      सुखी संसाराचे सुत्र, कन्येलाच माना पुत्र                      मुलगी शिकली तर कुटुंब शिकेल                      आधी पोलीओ लस देईन माझ्या बाळाला, मगच जाईन मी माझ्या कामाला                      उघड्यावर शौचास बसू नका, रोगांना आमंत्रण देऊ नका                      सांडपाण्याची लावा योग्य विल्हेवाट, गावात येईल आरोग्याची पहाट                      संडास बांधाल घरोघरी, आरोग्य नांदेल तुमच्या दारी                      कचराकुंडीचा वापर करू, सुंदर परिसर निर्माण करू • छोटया कुटूंबाची आहे शान, सदैव उंचावे जीवनमान.    • विज्ञानाची कास धरा, अंधश्रध्दा दुर करा.    • मुलापेक्षा मुलगी बरी, प्रकाश देते दोन्ही घरी.    • कमी मुले सुखाचा आधार, जास्त मुले कष्टाचा भार.    • नव्या युगाचा संदेश नवा, हट्ट नको मुलगाच हवा.    • जन्मा येता बाळराजा, आईचे प्रथम दुध लवकर पाजा.     • देता बाळास सर्व लसी, बाळ होईल शतायुषी.    • दोन मुलांत योग्य अंतर, बालमृत्यू घटेल तदनंतर.     • नियोजीत मातृपितृत्व, वाढविल बाळाचे कर्तृत्व.    • सुखी संसाराचे सुत्र, कन्येलाच माना पुत्र.    • जन्मल्यावर लगेच स्तनपान दया बाळाला, निरोगी जीवन मिळेल त्याला.     • प्रशिक्षीत व्यक्तीकडून होता प्रसूती, माता -मुले सुखरुप राहती.    • जन्म मृत्यूची नोंद वेळेवर करा, ते आपल्या राष्ट्राच्या हिताचे असून कायदयाने बंधनकारक आहे.     • पोलिओ लस पाजा बाळा, पोलिओ टाळा.    • जेवणापूर्वी व शौचावरुन आल्यावर हात साबणाने स्वच्छ धुवा.    • पाणी झाकून ठेवा, पाणी उंचावर ठेवा. तोटी असलेली टाकी/माठ वापरा. योग्य वयात लग्न, हेच खरे शहाणपण.
नागरिकांची संवाद
तक्रार       अभिप्राय       कल्पना
प्रादेशिक परिवहन
विभाग
छायाचित्र दालन
योजना
 सामान्य प्रशासन विभाग
राष्ट्रिय ग्रामिण आरोग्य आभियान
  अर्थ विभाग
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सर्व शिक्षा अभियान;
 शिक्षण विभाग (माध्यमिक)
 आरोग्य विभाग  जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन
 महिला व बालकल्याण विभाग
लघु पाटबंधारे व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग मा.मु.का.अ.यांनी खाते प्रमुख /ग.वि.अ यांना प्रदान केलेल्या अधिकार बाबत.
 पंचायत विभाग
 बांधकाम विभाग महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना
  जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
- पशुसंवर्धन विभाग महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके अधिसूचना यांचे संकलन.
 समाज कल्याण विभाग  
 कृषी विभाग  एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना;
जिल्हा परिषद घडामोडी
पदाधिकारी 
आधिकरी
पर्यटन स्थळे
 जि.प.सदस्य  जि.प.आधिकारी
  प.सं.सदस्य प.स.आधिकारी
 
 संकेतस्थळला भेट देणाऱ्यांची संख्या: very good counter
 
संकेतस्थळ निर्मिती व देखभाल -सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,लातुर © 2015